دانشکده تولید گیاهی

آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی

۱. فیزیولوژی گیاهان باغی

۲. استخراج و تجزیه مواد گیاهان باغی

۳. ریز افزایی و کشت بافت گیاهان باغی

۴. بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهان باغی

۵. هرباریوم

۶. اتاق رشد گیاهان باغی

مسئول آٰزمایشگاه: مهندس صادق آتشی 

شماره داخلی: ۴۸۲

دستگاه ها، وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های گروه علوم باغبانی

فیزیولوژی گیاهان باغی

 ۱ اسپکتروفتومتر  ۱۶ دسیکاتور
 ۲ سانتریفیوژ  ۱۷ پوار اتوماتیک
 ۳ کلروفیل­ متر  ۱۸ میکروسکوپ نوری
 ۴ رفرکتومتر دیجیتال  ۱۹ ورتکس
 ۵ رفرکتومتر دستی  ۲۰ ترازو ۰/۰۰۰۱
 ۶ بورت دیجیتال  ۲۱ یخچال
 ۷ انکوباتور یخچال دار  ۲۲ فریزر ۱۶-
 ۸ اتوکلاو  ۲۳ مخلوط کن
 ۹ سفتی سنج  ۲۴ پیپیت
 ۱۰ آون  ۲۵ پوار مکانیکی
 ۱۱ آسیاب سایز بزرگ  ۲۶
 ۱۲ آسیاب سایز متوسط  ۲۷
 ۱۳ آسیاب سایز کوچک  ۲۸
 ۱۴ آب مقطرگیر  ۲۹
 ۱۵ pHمتر
 ۳۰

استخراج و تجزیه مواد گیاهان باغی

۱
کلونجر ۱۶
بورت معمولی
۲
سوکسله ۱۷
آون
۳
روتاری اواپراتور ۱۸
پیپت
۴
فلم فتومتر ۱۹
پوار مکانیکی
۵
سانتریفیوژ ۲۰
هیتر شش خانه ای
۶
حمام التروسونیک ۲۱
بینوکولار
۷
بن ماری (حمام آب گرم) ۲۲
قیف بوخنر
۸
pH متر

۹
ترازو ۰/۰۰۱

۱۰
انکوباتور

۱۱
هود میکروبی

۱۲
بورت اتوماتیک

۱۳
شوف بالن

۱۴
هیتر مغناطیسی

۱۵
هیتر معمولی

ریز افزایی و کشت بافت گیاهان باغی

میکروسکوپ­اینورت دوربین­دار ۱۱
میکروتوم ۱
بینوکولار دوربین دار ۱۲
آکسی فیتون ۲
شیکر دیجیتال ۱۳
اتوکلاو ۳
یخچال ۱۴
آون ۴
پیپت ۱۵
دستگاه مایکروویو ۵
پوار ۱۶
شیکر معمولی ۶
ترازو ۱۷
pH متر ۷
میکروسکوپ نوری ۱۸
ورتکس ۸
بینوکولار ۱۹
اتاقک رشد ۹


هود لامینار ۱۰

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهان باغی


۱۱

۱

۱۲

۲

۱۳

۳

۱۴

۴

۱۵

۵

۱۶

۶

۱۷

۷

۱۸

۸

۱۹

۹

۲۰

۱۰

هرباریوم

بینوکولار ۲
میکروسکوپ نوری ۱

اتاق رشد گیاهان باغی


 ۶
 ۱

 ۷
 ۲

 ۸
 ۳

 ۹
 ۴

 ۱۰
 ۵

آزمایشگاه های گروه زراعت

۱. تحقیقات زراعی

۲. فیزیولوژی گیاهان زراعی

۳. تحقیقات بذر

۴. گیاهان هرز

۵. مدل سازی سیستمهای تولید گیاهی

۶. رهیافت های سیستماتیک و ژئوماتیک (GIS)


دستگاه های موجود در آزمایشگاه های گروه  زراعت

آزمایشگاه تحقیقات زراعی

1

سانتریفوژ یخچال دار

9

سطح برگ سنج

2

سانتریفوژ

10

pH متر

3

ترازو 01/0

11

عصاره گیر خاک

4

ترازو 001/0

12

اسپکتروفتومتر

5

کجلدال

13

کلروفیل فلورسانس

6

سطح برگ سنج

14

کلروفیل متر

7

ترازوی معمولی8

آون آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

اطاقک رشد گیاه

2

انکوباتور شیکر دار(Heating/Cooling)

3

انکوباتور ( Max-T/ Min-T) (Heating/Cooling)

4

دستگاه سطح برگ سنج (Area Measurement)

5

فلیم فتومتر (Flame Photometer)

6

خشک کن گیاه (Memmert )

7

دستگاه آب مقطر گیری آزمایشگاه تحقیقات بذر

1

کلد انکوباتور(6 دستگاه)

2

کلد انکوباتور رطوبتی

3

آون ( 3 دستگاه)
آزمایشگاه های گروه گیاه پزشکی

 .۱آزمایشگاه کشت

 .۲آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

۳. آزمایشگاه ویروس و پروکاریوت

دستگاه های موجود در آزمایشگاه های  گروه گیاه پزشکی

1

دستگاه PCR

9

سانتریفیژ

2

حمام آبی

10

باینوکولر

3

شیکر

11

اتوکلاو

4

میکروسکوپ

12

ورتکس

5

انکوباتور

13

میکروسکوپ دوربین دار

6

الایزاریدر

14

ژل اسکن

7

دوربین میکروسکوپ

15


8

هیتر آزمایشگاهی

16آزمایشگاه گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دستگاه های موجود در آزمایشگاه گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

1

دستگاه PCR

11

اینکوباتور یخچال دار

2

            IQ (real-time PCR)

12

ژرمیناتور

3

دستگاه ژل اسکن

13

اتاقک رشد تمام اتوماتیک

4

اسپکتروفوتومتر

14

فریزر 80- و 20-

5

سانتریفیوژ یخچال دار

15

آون

6

میکروسانتریفیوژ

16

دستگاه آب مقطرگیری

7

اینکوباتورشیکر یخچال دار

17

هودهای شیمیایی

8

سیستم مخصوص Imaging Gel 2D

18

ترازوی 0001/0 گرم

9

الکتروفورز افقی و عمودی

19


10

سیستم بعد اول الکتروفورز دوبعدی

20


6004 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو