دانشکده تولید گیاهی

آزمایشگاه های گروه زراعت

۱. تحقیقات زراعی

۲. فیزیولوژی گیاهان زراعی

۳. تحقیقات بذر

۴. گیاهان هرز

۵. مدل سازی سیستمهای تولید گیاهی

۶. رهیافت های سیستماتیک و ژئوماتیک (GIS)


دستگاه ها، وسایل و تجهیزات موجود در آزمایشگاه های گروه زراعت


آزمایشگاه تحقیقات زراعی

1

سانتریفوژ یخچال دار

9

سطح برگ سنج

2

سانتریفوژ

10

pH متر

3

ترازو 01/0

11

عصاره گیر خاک

4

ترازو 001/0

12

اسپکتروفتومتر

5

کجلدال

13

کلروفیل فلورسانس

6

سطح برگ سنج

14

کلروفیل متر

7

ترازوی معمولی8

آون آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

1

اطاقک رشد گیاه

2

انکوباتور شیکر دار(Heating/Cooling)

3

انکوباتور ( Max-T/ Min-T) (Heating/Cooling)

4

دستگاه سطح برگ سنج (Area Measurement)

5

فلیم فتومتر (Flame Photometer)

6

خشک کن گیاه (Memmert )

7

دستگاه آب مقطر گیری آزمایشگاه تحقیقات بذر

1

کلد انکوباتور(6 دستگاه)

2

کلد انکوباتور رطوبتی

3

آون ( 3 دستگاه)
699 :تعداد دفعات بازید


انتخاب زبان

زبان دلخواه:

جستجو
ورود به سایت
صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

تولید گیاهی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو